Hybride zorgopleiders

In de zorgsector is grote behoefte aan nauwere aansluiting tussen onderwijs en de Zeeuwse zorginstellingen. 

Binnen het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is afgesproken een integrale, meerjaren aanpak te ontwikkelen en realiseren voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn, inclusief het onderwijs in deze sector. Deze gezamenlijke aanpak is dringend noodzakelijk, primair vanwege de actuele en toekomstige tekorten aan adequaat opgeleide medewerkers, niet alleen in de zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook in het (beroeps) onderwijs.

Het werven en opleiden van hybride zorgopleiders is een van de deelprojecten vanuit RAP. De doelstelling hiervan is een betere verbinding tot stand brengen tussen de zorginstellingen en het onderwijs en daarnaast inspelen op een mogelijk toekomstig lerarentekort. Hybride zorgopleider biedt kansen voor het onderwijs op het gebied van innovatief, actueel, praktijkgericht en toekomstgericht onderwijs én het realiseren van een flexibele school voor het onderwijs.

 

Met dit project:

  • Kunnen we de gap verkleinen tussen het onderwijs en de praktijk door middel van het binnenbrengen van praktijkkennis, -kunde en-ervaring bij het onderwijs én kan het werkveld profiteren van toegepast onderzoek vanuit het onderwijs
  • Kunnen we nieuwe en meer vakgenoten enthousiasmeren voor een baan in de zorg met het oog op het verkleinen van het tekort aan zorgpersoneel omdat Hybride zorgopleiders enthousiasmerend/passievol over het vak/de praktijk kunnen vertellen)
  • Leveren we een bijdrage aan verkleinen van (toekomstig) docenten tekort in VO, MBO en HBO onderwijs
  • Stimuleren we de wisselwerking (kennis/ervaring) tussen reguliere docenten en hybride zorgopleiders
  • Zal direct een bijdrage worden geleverd aan het vernieuwen en versterken van de Zeeuwse kennis- en opleidingsinfrastructuur in de zorg
  • Ontstaan gedifferentieerde en hybride loopbanen, welke bijdragen aan de employability van werknemers in de zorg en het behoud van zorgpersoneel
  • Kan zorgpersoneel op een laagdrempelige manier kennismaken met het onderwijs en ondervinden welke (onderwijs)rol passend is (bv (structureel) gastdocent, stagebegeleider, afstudeerbegeleider, lid examencommissie o.i.d.)
  • Bieden we zorgpersoneel een kennismaking met het onderwijs en bieden we mogelijkheden binnen een scholingstraject om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan of interesse is  voor verdere scholing tot MBO nv4 instructeursdiploma 
  • Bieden we zorgpersoneel meer/ander toekomstperspectief 
  • Is er een (geborgd) adequaat contact tussen de onderwijs- en de zorg- en welzijnsorganisaties t.a.v. onderwijs-arbeidsmarkt in de sector