Gevonden bedrijven: 65

Onze Wijs

Onze Wijs is een onderwijsorganisatie voor protestants christelijk en katholiek basisonderwijs in de gemeentes Middelburg en Vlissingen.De stichting kent 11 basisscholen waar onderwijs wordt verzorgd voor ca. 3.000 leerlingen. Op onze scholen werken gemotiveerde, betrokken medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor goed onderwijs.  

Stichting De Korre

Stichting De Korre biedt passend onderwijs en ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs aan 700 kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dit zijn leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en leerlingen met een chronische, somatische ziekte. Onze leerlingen zitten verspreid over vier speciale scholen en het regulier onderwijs in Zeeland.

OdyZee school / College

OdyZee is een REC-4 school (Regionaal Expertise Centrum cluster vier). Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen met psychosociale problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Voor onze leerlingen zijn rust, voorspelbaarheid en structuur voorwaarden om tot leren te komen.Odyssee vertalen wij als een zoektocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar je mogelijkheden. Odyssee staat voor ontwikkeling van – eerst en vooral – onze leerlingen en voor onze mensen en organisatie.  Passend onderwijs is volop in ontwikkeling. Onze school wil een duidelijke rol spelen in Zeeland bij het zoeken naar een passende onderwijsplek voor leerlingen. We verzorgen het onderwijs voor leerlingen van de basisschool (SO) en voortgezet onderwijs (VSO). Blauw is de kleur in ons basisonderwijs, groen voor het voortgezet onderwijs.

Albero scholen

Albero is een overkoepelende stichting  van 26 basisscholen in het christelijk en openbaar onderwijs.

Paraktijkschool Het Bolwerk (St. Respont)

Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Het is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die niet in staat worden geacht een diploma te behalen, moeite hebben met leren maar mogelijkheden hebben voor praktische vaardigheden. Door een gevarieerd aanbod in theoretisch én praktisch onderwijs worden leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij: zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding zijn sleutelbegrippen.Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen in principe na school gaan werken. Via uitgebreide stages worden de leerlingen daarop voorbereid en richting de arbeidsmarkt begeleid.  

Praktijkschool De Sprong (Respont)

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Doordat de leerlingen moeite hebben met leren, kunnen zij niet toegelaten worden in het VMBO. Zij komen via indicatie bij het praktijkonderwijs. Het doel van praktijkonderwijs op De Sprong is dat leerlingen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkvakken, theorielessen en stages. Het uiteindelijke doel is dat de leerling de school verlaat met een arbeidscontract. De school vindt het zeer belangrijk een veilige omgeving te zijn voor leerlingen en leraren. In een sfeer van rust en vertrouwen wordt er met elkaar samengewerkt en de leerlngen weten dat er naar ze geluisterd wordt. Ook kun je er met je problemen terecht. Wanneer leerkrachten, ouders en leerlingen goed samenwerken lukt dat zeker.

Praktijkschool De Wissel

De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met theorie leren maar wel beschikken over praktische vaardigheden.Met de naam “De Wissel” willen wij duidelijk maken dat we er naar streven om de schakel naar de beroepspraktijk te zijn voor onze leerlingen.Sinds een aantal jaar werken wij volgens het BPL principe (Big picture learning).

SBO De Springplank (Respont)

Welkom op de website van de De Springplank te Terneuzen.De Springplank is een speciale school voor basisonderwijs. De Springplank betekent letterlijk "een middel waarvan men zich bedient om een bepaald doel te bereiken."Op deze site vindt u veel informatie over de school (schoolgids, jaarkalender), maar ook actuele informatie (nieuwsbrieven) en berichten vanuit de verschillende groepen. We hopen dat u veel informatie kunt vinden en dat de kinderen een leuke tijd beleven op De Springplank.Reacties op de site kunt u mailen naar: 

SBO Het Springtij (Respont)

Het Springtij is een school voor Speciaal Basisonderwijs.Wij hebben één locatie in Middelburg en één in Vlissingen.SBO het Springtij maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Walcheren en vangt de leerlingen op die binnen het regulier basisonderwijs niet adequaat geholpen kunnen worden. Het uitgangspunt van SBO het Springtij is :       "GEWOON WAAR HET KAN, SPECIAAL WAAR HET MOET "

SBO De Tweern (Respont)

U hebt gekozen voor de website van onze school en wij hopen dat u alle informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Daarbij wensen wij u veel leesplezier!De Tweern is de een school voor speciaal basisonderwijs op de Bevelanden.Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs wordt op De Tweern een nieuwe onderwijskans geboden.De naam DE TWEERN past hier goed bij, want het komt van het werkwoord tweernen en dat betekent het ineendraaien van twee of meer draden, waardoor er een krachtiger koord ontstaat. Dit was ook mede het doel van de fusie van de twee scholen waaruit de Tweern is ontstaan: samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen en ouders.